Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

ZUS RMUA wydawane raz na rok

ZUS RMUA może być wydawane raz na rok, do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni.

więcej

W przypadku upadłości wykonawcy / gwaranta należy oszacować wartość całej udzielonej przez niego gwarancji

W związku z upadłością wykonawcy (gwaranta) pojawia się pytanie, jaką wierzytelność powinien zgłosić inwestor sędziemu komisarzowi. Czy powinien oszacować koszt usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji czy też zgłosić wartość całej udzielonej przez upadłego gwarancji. W piśmiennictwie reprezentowany jest pogląd, zgodnie z którym na skutek upadłości wykonawcy gwaranta, należy oszacować…

więcej

Podziały i połączenia spółek – zmiany w k.s.h.

27 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy ma przyczynić się do dalszej liberalizacji obowiązków objętych procedurami łączeniowymi i podziałowymi.

więcej

Zamawiający nie może zmniejszyć wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego za niewykonane prace

Krajowa Izba Odwoławcza orzekła (KIO/UZP 921/09), że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego można mu przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

więcej

Forma wadium a zabezpieczenie interesów zamawiającego

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO/UZP 141/10) okoliczność, czy wpłata wadium w pieniądzu zostanie przekazana w drodze wpłaty gotówki w kasie banku, czy też przy wykorzystaniu polecenia przelewu, nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia zabezpieczenia interesów zamawiającego. Istotne jest jedynie, aby wadium zostało wniesione w terminie oraz w…

więcej

Związkowcy zatrudnieni na czas określony mogą domagać się przywrócenia do pracy

Od dnia 28 lipca 2011 r., związkowcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, będą mogli domagać się przywrócenia do pracy, w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Przedmiotowa nowelizacja Kodeksu pracy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 lipca…

więcej

Wspólnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku od pożyczek udzielonych spółce

16 czerwca 2011 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. akt. C-212/10), w którym stwierdził, że nałożenie w latach 2007-2008 podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczki udzielanej spółce przez jej wspólników było niezgodne z prawem wspólnotowym.

więcej

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej nie wymaga formy aktu notarialnego nawet gdy majątek spółki cywilnej obejmuje nieruchomość

10 czerwca 2011 r. Sąd Najwyższy, w powiększonym, siedmioosobowym składzie podjął uchwałę, w której stwierdził, że Jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą podstawą wykreślenia wpisu w księdze wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na piśmie z…

więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Od dnia 1 lipca 2011 roku osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447), mają możliwość przekształcenia prowadzonej przez siebie działalności w jednoosobową spółkę kapitałową tj. spółkę z ograniczoną…

więcej

Zapis windykacyjny w prawie spadkowym

Już od 23 października 2011 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego wprowadzające do polskiego prawa spadkowego instytucję zapisu windykacyjnego.

więcej