Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Uznanie przez Sąd, że klauzula wzorca umownego stosowana przez przedsiębiorcę jest niedozwolona nie oznacza, że identyczna klauzula stosowana przez innego przedsiębiorcę również jest niedozwolona

Zgodnie z podjętą w dniu 20 listopada 2015 r. uchwałą Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów (sygn. III CZP 17/15), dopuszczalne jest kierowanie do Sądu żądania o uznanie zapisu wzorca umowy stosowanego przez przedsiębiorcę jako niedozwolonego w obrocie z konsumentami, powołując się na okoliczność, że podobny zapis został już wpisany…

więcej

Przepisy przejściowe nowelizacji Kodeksu pracy

W dniu 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy. W związku ze znaczącą zmianą regulacji dotyczących okresów wypowiedzeń przy wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas określony, konieczne było ustalenie w przepisach przejściowych nowelizacji, które regulacje należy stosować do wypowiadania poszczególnych umów.

więcej

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą odpowiedzialność za nieuregulowane wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego

W dniu 8 października 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podjął Uchwałę (sygn. III CZP 54/15), zgodnie z którą zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, a niewyegzekwowane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co do której oddalono…

więcej

Zmiany w zakresie możliwości waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy z umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Dnia 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wskazana ustawa wprowadziła zmiany w zakresie możliwości zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcom z…

więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

W dniu 4 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

więcej

Zmiany w kodeksie pracy. Umowy terminowe maksymalnie do 33 miesięcy

W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy. Jedną ze zmian, które zostały wprowadzone jest ograniczenie możliwości przedłużania umów terminowych ponad okres 33 miesięcy.

więcej

Umowa o świadczenie usług, a nie prowadzenie działalności gospodarczej tytułem podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez członka zarządu spółki akcyjnej na kontrakcie menadżerskim

Uchwałą powiększonego siedmioosobowego składu z dnia 17 czerwca 2015 r. (sygn. akt III UZP 2/15) Sąd Najwyższy odpowiadając na pytanie prawne wskazał, że tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (tj. tzw. kontrakt menadżerski) w…

więcej

Pojawiła się możliwość odzyskania części podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego przy zakładaniu spółek komandytowo – akcyjnych

Wątpliwości interpretacyjne jakie powstały na tle opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wkładów wnoszonych do spółek komandytowo – akcyjnych, zostały niedawno rozstrzygnięte przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

więcej

Odszkodowanie dla rolników za zniszczenie gruntu przez dziki przed zasiewem

W dniu 19 maja 2015 r. Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie 7 sędziów podjął uchwałę (III CZP 114/14), zgodnie z którą szkodą wyrządzoną przez dziki i inne zwierzęta leśne w uprawie rolnej jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących grunt do zasiewu.

więcej

Odrębna opłata egzekucyjna w przypadku połączenia kilku spraw przez Komornika

W dniu 13 maja 2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 14/15), zgodnie z którą w przypadku połączenia przez komornika do łącznego prowadzenia kilku spraw egzekucyjnych, wszczętych przez tego samego wierzyciela przeciwko temu samemu dłużnikowi, na podstawie różnych tytułów wykonawczych, komornik pobiera odrębną opłatę egzekucyjną w każdej połączonej…

więcej