Obowiązkowa opieka stomatologiczna dla uczniów

Obowiązkowa opieka stomatologiczna dla uczniów

W dniu 12 września 2019 r. w większości wejdzie w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Ustawa przewiduje m.in. zapewnienie wszystkim uczniom, którzy nie ukończyli 19 lat, opieki stomatologicznej sprawowanej przez lekarza dentystę.

Lekarz dentysta będzie obowiązany współpracować z pielęgniarką środowiska nauczania  i wychowania albo higienistką szkolną (tj. jedną z osób odpowiedzialnych za profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami) oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej  i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Przepisy ustawy określają, że lekarz dentysta będzie sprawował opiekę stomatologiczną nad uczniami w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, gabinecie dentystycznym poza szkołą albo w dentobusie, który jest prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole organ prowadzący szkołę jest obowiązany zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym zostanie określony sposób organizacji udzielania świadczeń. Miejsce udzielania świadczeń będzie musiało zostać określone w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rodzice oraz pełnoletni uczniowie zachowają jednak prawo wyboru innego lekarza dentysty, niż ten, który został określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał świadczenia ogólnostomatologiczne dla osób, które nie ukończyły 18 lat oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla osób, które nie ukończyły 19 lat,  z wyłączeniem jednak świadczeń ortodoncji.

Podmiotami, które są obowiązane zapewnić warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami są dyrektor szkoły i organ prowadzący szkołę.

Zobacz również: