Zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony NIE DŁUŻEJ niż przez 36 miesięcy

Zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony NIE DŁUŻEJ niż przez 36 miesięcy

Zgodnie z jednolitym orzecznictwem Sądu Najwyższego art. 25 1 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, nie ma zastosowania do umów o pracę na czas określony zawieranych z nauczycielami na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela.

W związku z tym ustawodawca zdecydował się przeciwdziałać nadużywaniu zawierania z nauczycielami ww. umów przez zbyt długi okres i w drodze ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wprowadził do Karty Nauczyciela przepis art. 10 ust. 12, zgodnie z którym „okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, zgodnie z ust. 7, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 36 miesięcy”. Omawiana regulacja weszła w życie w dniu 1 września 2019 r.

Ustawodawca uzasadnił dłuższy okres, niż ten przewidziany dla pracowników w Kodeksie pracy, zapewnieniem możliwości zatrudnienia nauczyciela przez okres pełnych trzech lat szkolnych, tj. 36 miesięcy. Do okresu zatrudnienia będą wliczane umowy o pracę na czas określony zawarte na następujące po sobie okresy, o ile przerwa pomiędzy nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie będzie przekraczała 3 miesięcy.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony przekroczy 36 miesięcy, z dniem następującym po upływie tego okresu, stosunek pracy przekształci się:

  • w przypadku nauczyciela kontraktowego w umowę o pracę na czas nieokreślony,
  • w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego w stosunek pracy na podstawie mianowania,
  • w przypadku niespełniania warunków do uzyskania mianowania – w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Dyrektor szkoły będzie zobligowany potwierdzić przekształcenie stosunku pracy na piśmie.

Omawiane przepisy nie znajdą zastosowania m.in. do umów o pracę na czas określony zawartych w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy, a także w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu.

W przeciwieństwie do regulacji zawartej w Kodeksie pracy, przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują limitu liczby umów, które mogą być zawierane z danym pracownikiem w ciągu całego okresu zatrudnienia, a jedynie limit okresu zatrudnienia.

Zobacz również: