Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Podwykonawcy nie otrzymają wynagrodzenia

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że umowa z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, zawarta w formie innej niż pisemna, jest nieważna. Wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie prawne sformułowane przez Sąd Okręgowy w Opolu, w którym sąd wyraził wątpliwość co do konstytucyjności przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane. Swoje…

więcej

Kto pierwszy ten lepszy

Dnia 16 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w powiększonym, siedmioosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. III CZP 80/09), w której stwierdził, że sąd, rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej, jest związany stanem istniejącym z chwili złożenia wniosku i kolejnością jego wpływu. Dodał, że bez znaczenia pozostaje kwestia ewentualnej zmiany stanu…

więcej

Skuteczność jednoosobowej reprezentacji, gdy umowa spółki przewiduje reprezentację wieloosobową

Niezwykle istotnym etapem w procesie zawierania umowy jest upewnienie się, czy osoba zaciągająca w imieniu kontrahenta zobowiązanie jest uprawniona do reprezentacji podmiotu, na rzecz którego działa. Bowiem konsekwencje podpisania umowy przez osobę nieumocowaną są daleko idące, a najpoważniejszą z nich jest nieważność zawartej umowy.

więcej

Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie za pracę jest stawką wyjściową przy naliczaniu wielu świadczeń pracowniczych. Od 1 stycznia 2010 r. dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1317,00 zł. Natomiast pracownik zatrudniony w pierwszym roku pracy zawodowej otrzyma co najmniej 80% wynagrodzenia minimalnego, czyli kwotę 1053,60 zł.

więcej

Rewolucja w procedurze cywilnej

1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy wprowadzające elektroniczne postępowanie upominawcze. Ten nowy rodzaj postępowania odrębnego stwarza możliwość wniesienia pozwu o zapłatę przez Internet.

więcej

Udzielanie rabatów kontrahentom może być niezgodne z prawem

Powszechnie stosowanym przez przedsiębiorców sposobem na pozyskanie nabywców jest udzielanie kontrahentom rabatów. Jednakże przedsiębiorcy posiadający na rynku właściwym pozycję dominującą powinni pamiętać, że takie rabaty nie mogą być udzielane w sposób dowolny.

więcej

Brak porozumienia na piśmie nie wyklucza kary za zmowę cenową

Wspólne ustalanie przez przedsiębiorców poziomu cen stanowi najcięższe naruszenie prawa antymonopolowego, a uczestnicy takiego porozumienia mogą zostać ukarani karą pieniężną w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. Co więcej, wspólne ustalenie cen, nawet jedynie w formie ustnej, może skutkować ukaraniem przedsiębiorców uczestniczących w takim…

więcej

VAT – zmiany w 2010 r.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie liczne zmiany w ustawie o VAT. Nabywca towarów lub usług jest zobowiązany do rozliczenia podatku także wtedy, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie posiada siedziby na terytorium kraju lecz posiada na jego terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności (np. oddział), które…

więcej