Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Umowa dożywocia bez podatku dochodowego

W dniu 17 listopada 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26…

więcej

Zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej

Zmiany w ustawie mają na celu zredukowanie, bądź usunięcie barier w dostępie do tzw. upadłości konsumenckiej (upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów wierzycieli.

więcej

Pracownik domagający się wypłaty wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeśli był gotowy do jej wykonywania, powinien aktywnie manifestować pozostawanie w stanie stałej gotowości do natychmiastowego podjęcia i świadczenia pracy

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 81 k.p. pozostawanie w stanie gotowości do świadczenia pracy daje możliwość uzyskania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeśli pracownik doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. Jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 października 2013 r (II PK 16/2013) jednorazowe poinformowanie pracodawcy o…

więcej

Ubezpieczenia społeczne członków zarządu

Członkowie zarządu spółek prawa handlowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, o ile łączy ich ze spółką poza stosunkiem organizacyjnym wynikającym z powołania do zarządu spółki, stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę albo stosunek cywilnoprawny wynikający z umowy zlecenia lub agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie…

więcej

Objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym członków rad nadzorczych

W dniu 23 października 2014 r. uchwalono Ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzono w niej między innymi zmiany dotyczące objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym członków rad nadzorczych. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. Planowane wejście w życie nowych regulacji to 1 stycznia 2015 r.

więcej

Sejm przyjął zmianę ustawy o obligacjach – nowe rozwiązania w zakresie obligacji nieskarbowych

28 listopada 2014 r. Sejm przekazał Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu projekt zmian ustawy o obligacjach. Zmiany mają na celu dostosowanie obecnej regulacji do współczesnych potrzeb rynku.

więcej

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – zmiana katalogu przesłanek wykluczenia z postępowania

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie dnia 19 października 2014 r., zmianie uległ art. 24, który wskazuje przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

więcej

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony do jej reprezentacji może być ustanowiony pełnomocnikiem

Sąd Najwyższy 24 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę (sygn. Akt III CZP 17/14), na podstawie której członek zarządu sp. z o.o. z prawem do jej reprezentacji łącznie z drugim członkiem zarządu, może zostać pełnomocnikiem spółki z o.o. do czynności określonego rodzaju.

więcej

Zmiany w zasadach oznaczania opakowań wprowadzanych na polski rynek

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe regulacje znoszą obowiązek zamieszczania adresu polskiego dystrybutora na opakowaniach wprowadzanych na polski rynek. Zmiany dotyczą wyłącznie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami.

więcej

Cienka kapitalizacja – zmiany od 1 stycznia 2015 r.

Z początkiem roku 2015 wejdą w życie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które rozszerzają ograniczenia w zakresie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odsetek z tytułu pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych.

więcej