Przywrócenie do pracy na mocy nieprawomocnego wyroku

Przywrócenie do pracy na mocy nieprawomocnego wyroku

W dniu 7 listopada 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja art. 477 2 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisu, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, sąd na wniosek pracownika mógł w wyroku nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Dotychczasowa praktyka wskazuje jednak, że prawie żaden proces o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne nie kończy się w terminie umożliwiającym zastosowanie omawianej instytucji.

Po wejściu w życie nowelizacji sąd rozpoznający sprawę będzie mógł orzec o konieczności dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy zarówno w przypadku uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, ale również w przypadku przywrócenia pracownika do pracy. Rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie przywrócenia do pracy ma charakter fakultatywny – sąd „może” je wydać biorąc pod uwagę całokształt okoliczności i tylko w sytuacji, gdy powód przedstawi taki wniosek, a sąd uwzględni powództwo. W przypadku wydania takiego rozstrzygnięcia przez sąd pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownika z zachowaniem jego dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Zobacz również: