Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Sprzedaż Konsumencka

Serwisant nie może uznać, że sprzęt nieodebrany z naprawy w terminie, został porzucony.

więcej

Powoływanie się przez wykonawcę na tajemnicę przedsiębiorstwa nie zawsze uwzględniane

Zamawiający nie może bezkrytycznie akceptować zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Powinien żądać od wykonawcy wykazania i co najmniej uprawdopodobnienia, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nastąpiło w sposób uprawniony.

więcej

ZUS RMUA wydawane raz na rok

ZUS RMUA może być wydawane raz na rok, do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni.

więcej

W przypadku upadłości wykonawcy / gwaranta należy oszacować wartość całej udzielonej przez niego gwarancji

W związku z upadłością wykonawcy (gwaranta) pojawia się pytanie, jaką wierzytelność powinien zgłosić inwestor sędziemu komisarzowi. Czy powinien oszacować koszt usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji czy też zgłosić wartość całej udzielonej przez upadłego gwarancji. W piśmiennictwie reprezentowany jest pogląd, zgodnie z którym na skutek upadłości wykonawcy gwaranta, należy oszacować…

więcej

Podziały i połączenia spółek – zmiany w k.s.h.

27 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy ma przyczynić się do dalszej liberalizacji obowiązków objętych procedurami łączeniowymi i podziałowymi.

więcej

Wspólnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku od pożyczek udzielonych spółce

16 czerwca 2011 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. akt. C-212/10), w którym stwierdził, że nałożenie w latach 2007-2008 podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczki udzielanej spółce przez jej wspólników było niezgodne z prawem wspólnotowym.

więcej

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej nie wymaga formy aktu notarialnego nawet gdy majątek spółki cywilnej obejmuje nieruchomość

10 czerwca 2011 r. Sąd Najwyższy, w powiększonym, siedmioosobowym składzie podjął uchwałę, w której stwierdził, że Jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą podstawą wykreślenia wpisu w księdze wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na piśmie z…

więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Od dnia 1 lipca 2011 roku osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447), mają możliwość przekształcenia prowadzonej przez siebie działalności w jednoosobową spółkę kapitałową tj. spółkę z ograniczoną…

więcej

Zapis windykacyjny w prawie spadkowym

Już od 23 października 2011 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego wprowadzające do polskiego prawa spadkowego instytucję zapisu windykacyjnego.

więcej

Zamawiający nie może zmniejszyć wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego za niewykonane prace

Krajowa Izba Odwoławcza orzekła (KIO/UZP 921/09), że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego można mu przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

więcej