Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Odszkodowanie dla rolników za zniszczenie gruntu przez dziki przed zasiewem

W dniu 19 maja 2015 r. Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie 7 sędziów podjął uchwałę (III CZP 114/14), zgodnie z którą szkodą wyrządzoną przez dziki i inne zwierzęta leśne w uprawie rolnej jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących grunt do zasiewu.

więcej

Odrębna opłata egzekucyjna w przypadku połączenia kilku spraw przez Komornika

W dniu 13 maja 2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 14/15), zgodnie z którą w przypadku połączenia przez komornika do łącznego prowadzenia kilku spraw egzekucyjnych, wszczętych przez tego samego wierzyciela przeciwko temu samemu dłużnikowi, na podstawie różnych tytułów wykonawczych, komornik pobiera odrębną opłatę egzekucyjną w każdej połączonej…

więcej

Nowelizacja prawa spadkowego – domniemanie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

18 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa spadkowego, która zmienia zasady odpowiedzialności za długi spadkowe: przyjęto domniemanie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli tylko do wysokości aktywów odziedziczonego majątku, w razie braku odmiennego oświadczenia spadkobiercy w ciągu 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się przez niego o tytule powołania…

więcej

Przepisy przyznające uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które uzyskały użytkowanie wieczyste w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, są niezgodne z Konstytucją

Dnia 10 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt: K 29/13), w którym uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w zakresie, w jakim przepisy te przyznają…

więcej

Zmiany w przepisach dotyczących ulgi na złe długi

Z dniem 1 lipca 2015 r. mają wejść w życie nowe regulacje dotyczące stosowania instytucji tzw. ulgi na złe długi. Przepisy nowelizujące ustawę mają na celu uelastycznienie ulgi na złe długi, co pozwoli na szersze stosowanie tej instytucji.

więcej

Dopiero kilkunastomiesięczny okres oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej (kasacyjnej) powoduje zaistnienie w sprawie przewlekłości postępowania

W postanowieniu z dnia 25 listopada 2014 r. (III SPP 229/14) Sąd Najwyższy wskazał, iż znamiona przewlekłości postępowania przypisuje się z reguły dopiero kilkunastomiesięcznej lub dłuższej bezczynności sądu drugiej instancji w wyznaczeniu terminu rozprawy odwoławczej.

więcej

Wydanie odmiennego wyroku w analogicznej sprawie jako przesłanka wznowienia postępowania

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 16 grudnia 2014 r. (sygn. akt II UZ 57/14) orzekł, że wydanie odmiennego wyroku w analogicznej sprawie nie może stanowić przesłanki wznowienia postępowania. W ocenie sądu, taka okoliczność nie może być uznana za świadczącą o pozbawieniu strony możliwości działania na skutek naruszenia przepisów prawa,…

więcej

Nowe zasady opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych

20 lutego 2015 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej została podpisana przez Prezydenta. Nowe przepisy zawierają kompleksowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

więcej

Niedopuszczalne jest ograniczenie prokury do działania wyłącznie z członkiem zarządu

W dniu 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. III CZP 34/14), zgodnie z którą niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

więcej

Brak obowiązku składania do KRS uwierzytelnionych wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentacji

Z dniem 15.01.2015 r. uchylony został obowiązek dołączania do wniosków o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym uwierzytelnionych wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania lub prokurenta. Do wniosku należy jednak dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie.

więcej