Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Zaostrzona kontrola pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych pracowników

Państwowa Inspekcja Pracy powiadomi Generalnego Inspektora Danych osobowych o nieprawidłowościach w zakresie zgodności przestrzegania przez pracodawcę przepisów o ochronie danych osobowych stwierdzonych w czasie kontroli.

więcej

Projekt zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy ? kodeks cywilny wprowadza odpowiedzialność osób zarządzających (w tym członków zarządu), za działania związane z naruszeniem przez przedsiębiorcę (w tym spółkę) zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Sankcją będzie między innymi kara pieniężna w wysokości do 2.000.000,00 zł (ustawa po…

więcej

Dyrektywa UE wymusza znaczne zmiany w ustawie o prawach konsumentów

W dniu 14 czerwca 2014 r. wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

więcej

Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych w świetle projektu zmiany ustawy o działalności leczniczej

W dniu 18 maja 2012 r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej.

więcej

Sprzedaż za pośrednictwem Internetu

Sprzedający nie może uzależniać rozpatrzenia reklamacji od spisania protokołu szkody przy kurierze, który dostarczył przesyłkę.

więcej

Ustawa deweloperska weszła w życie

W dniu 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1377), potocznie zwana „ustawą deweloperską”.

więcej

Nowe zasady przechodzenia na emeryturę

W dniu 11.05.2012 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która podwyższa wiek emerytalny do 67. roku życia i zrównuje go dla kobiet i mężczyzn.

więcej

Ochrona danych osobowych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Od 1 stycznia 2012 r. dane osobowe osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

więcej

Na usunięcie drzew lub krzewów, nawet obumarłych, chorych czy tzw. samosiejek wymagane jest zezwolenie administracyjne

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 ze zmianami) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, wydanego, co do zasady, przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

więcej

Konieczność zmian aktów organizacyjnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Zgodnie z art. 206 tej ustawy podmioty wykonujące działalność leczniczą mają dwunastomiesięczny termin, który upływa 30 czerwca 2012 r., na dostosowanie swojej działalności do nowych…

więcej