Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Projektowane wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych

Rządowe Centrum Legislacji pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, którego celem jest wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych.

więcej

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie dotyczy nowego pracodawcy po przejściu zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) k.p.

W dniu 6 maja 2015 r. Sąd Najwyższy podjął Uchwałę (sygn. akt III PZP 2/15), w której stwierdził, iż art. 23(1) k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawartej z poprzednim pracodawcą.

więcej

Uznanie przez Sąd, że klauzula wzorca umownego stosowana przez przedsiębiorcę jest niedozwolona nie oznacza, że identyczna klauzula stosowana przez innego przedsiębiorcę również jest niedozwolona

Zgodnie z podjętą w dniu 20 listopada 2015 r. uchwałą Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów (sygn. III CZP 17/15), dopuszczalne jest kierowanie do Sądu żądania o uznanie zapisu wzorca umowy stosowanego przez przedsiębiorcę jako niedozwolonego w obrocie z konsumentami, powołując się na okoliczność, że podobny zapis został już wpisany…

więcej

Przepisy przejściowe nowelizacji Kodeksu pracy

W dniu 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy. W związku ze znaczącą zmianą regulacji dotyczących okresów wypowiedzeń przy wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas określony, konieczne było ustalenie w przepisach przejściowych nowelizacji, które regulacje należy stosować do wypowiadania poszczególnych umów.

więcej

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą odpowiedzialność za nieuregulowane wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego

W dniu 8 października 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podjął Uchwałę (sygn. III CZP 54/15), zgodnie z którą zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, a niewyegzekwowane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co do której oddalono…

więcej

Zmiany w zakresie możliwości waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy z umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Dnia 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wskazana ustawa wprowadziła zmiany w zakresie możliwości zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcom z…

więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

W dniu 4 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

więcej

Zmiany w kodeksie pracy. Umowy terminowe maksymalnie do 33 miesięcy

W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy. Jedną ze zmian, które zostały wprowadzone jest ograniczenie możliwości przedłużania umów terminowych ponad okres 33 miesięcy.

więcej

Umowa o świadczenie usług, a nie prowadzenie działalności gospodarczej tytułem podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez członka zarządu spółki akcyjnej na kontrakcie menadżerskim

Uchwałą powiększonego siedmioosobowego składu z dnia 17 czerwca 2015 r. (sygn. akt III UZP 2/15) Sąd Najwyższy odpowiadając na pytanie prawne wskazał, że tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (tj. tzw. kontrakt menadżerski) w…

więcej

Pojawiła się możliwość odzyskania części podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego przy zakładaniu spółek komandytowo – akcyjnych

Wątpliwości interpretacyjne jakie powstały na tle opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wkładów wnoszonych do spółek komandytowo – akcyjnych, zostały niedawno rozstrzygnięte przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

więcej