Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT

Od września zmianie uległa przesłanka dotycząca pierwszego zasiedlenia, umożliwiająca zastosowanie zwolnienia z VAT dla dostaw budynków, budowli i ich części. Zlikwidowany został warunek, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie nieruchomości może nastąpić jedynie w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Nowa definicja stanowi, że ilekroć mowa o pierwszym zasiedleniu — rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Definicja pierwszego zasiedlenia nastręczała licznych trudności interpretacyjnych. Stanowiła przedmiot pytania prejudycjalnego NSA do TSUE, który wyrokiem z dnia 16.11.2017 r. w sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. C-308/16, potwierdził, że definicja określająca, iż pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, jest sprzeczna z unijną dyrektywą VAT. Jak wskazał TSUE, o pierwszym zasiedleniu możemy mówić nie tylko w kontekście wykonywania czynności opodatkowanych. Pojęcie to należy rozumieć szeroko — jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie” (w tym również na potrzeby własne podatnika).

Znowelizowana definicja pierwszego zasiedlenia odpowiada zatem przepisom unijnym w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.