Czy nowe pzp zmienia instytycję zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

21 lutego 2020
Czy nowe pzp zmienia instytycję zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Nowa ustawa pzp nie wprowadza zasadniczych zmian w odniesieniu do instytucji  zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nowością są wprowadzone przesłanki, które musza zostać spełnione, aby zamawiający mógł żądać maksymalnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Nowa zasada dotycząca ustalania wysokości zabezpieczenia mówi, że ustala się ją w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Ustawodawca przewiduje jednak możliwość ustalenie zabezpieczenia w wyższej wysokości niż 5% całkowitej ceny ofertowej. Nie może ono jednak przekroczyć więcej  niż 10% ceny.
Zamawiający będzie mógł żądać zabezpieczenia w większej wysokości niż 5%. Taka możliwość zaistnieje tylko i wyłącznie, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia. Co więcej, zamawiający powinien opisać to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub innych dokumentach zamówienia.

Zobacz również: