WYDŁUŻONY OKRES WYPOWIEDZENIA A ODSZKODOWANIE

18 lutego 2020
WYDŁUŻONY OKRES WYPOWIEDZENIA A ODSZKODOWANIE

Minimalny okres wypowiedzenia umowy o pracę regulują ściśle przepisy Kodeksu Pracy. W przypadku  umów o pracę na czas nieokreślony wynoszą odpowiednio:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Orzecznictwo wskazuje, że  istnieje możliwość umownego ustalenia dłuższego okresu wypowiedzenia zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Przy ocenie ważności takiego postanowienia trzeba brać pod uwagę konkretne okoliczności sprawy. Uwzględniać w sposób obiektywny warunki istniejące w chwili zawierania umowy, całokształt regulacji umownych oraz swoisty bilans korzyści i strat dla pracownika. Wynika to z wykładni przepisu art. 18 § 2 KP. Z reguły uznaje się, że wydłużony okres wypowiedzenia umowy o pracę jest korzystniejszy dla pracownika.

Okres wypowiedzenia ma również znaczenie dla ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku nieuzasadnionego bądź naruszającego przepisy wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z art. 471 KP odszkodowanie „przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia”. Zatem, czy umowne wydłużenie przez strony okresu wypowiedzenia umowy o pracę powoduje automatyczne podwyższenie należnego pracownikowi odszkodowania? W orzecznictwie nie wypracowano jeszcze jednomyślnego stanowiska
w tym zakresie.

14 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. akt: III PK 150/18, w którym wskazał, że „umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia oraz odszkodowanie w wysokości umownie wydłużonego okresu wypowiedzenia, stanowią dwa niezależne od siebie uprawnienia pracownika. Przyznanie w umowie o pracę prawa do dłuższego niż ustawowy okresu wypowiedzenia, związane z koniecznością wypłacania pracownikowi przez dłuższy okres wynagrodzenia za pracę, nie oznacza bowiem zgody pracodawcy na wypłacenie w razie nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy wyższego odszkodowania niż przewidziany w art. 471 k.p.”. Przyznanie przez pracodawcę odszkodowania w wyższej wysokości mogłoby wynikać tylko z jednoznacznego postanowienia układu zbiorowego pracy lub umowy o pracę. Odszkodowanie będzie niezależne od postanowienia o wydłużeniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę. W przypadku braku takiego postanowienia, wydłużony okres wypowiedzenia nie wpływa na zwiększenie należnego pracownikowi odszkodowania. Do jego obliczania należy stosować terminy ustawowe określone w przepisie art. 471 KP.

Zobacz również: