Raport z realizacji zamówienia w nowej ustawie Pzp

13 lutego 2020
Raport z realizacji zamówienia w nowej ustawie Pzp

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek sporządzania raportu realizacji zamówienia.

Zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku gdy:

  • na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej,
  • na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej,
  • wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30 dni,
  • zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w części.

Zamawiający może sporządzić raport z realizacji zamówienia także w innych niż wskazanych powyżej przypadkach.

W nowej ustawie Pzp określono obowiązkowe elementy raportu realizacji zamówienia, którymi są:

  • wskazanie kwoty, którą wydatkowano na realizację zamówienia, oraz porównanie jej z kwotą wynikającą z szacowania wartości zamówienia oraz ceną całkowitą, podaną w ofercie albo maksymalną wartością nominalną zobowiązania zamawiającego wynikającą z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe,
  • wskazanie okoliczności, o których mowa w wymienionym powyżej punkcie oraz przyczyn ich wystąpienia,
  • ocenę sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania,
  • wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub określenia przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych.

Zamawiający ma obowiązek sporządzenia raportu realizacji zamówienia w ściśle określonym terminie, tj. w terminie miesiąca od dnia:

  • sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo
  • rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej.

Zobacz również: