Podatnicy uwikłani w karuzele VAT- najnowsze korzystne orzecznictwo

Podatnicy uwikłani w karuzele VAT- najnowsze korzystne orzecznictwo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z dnia 30 grudnia 2019 r. o sygn. akt III SA/Wa 433/19 i III SA/Wa 434/19 orzekł, że „Organ ma obowiązek zapoznania podatnika z dowodami pochodzącymi z innych powiązanych postępowań podatkowych, na podstawie których zamierza wydać decyzję.” Sąd stanął tym samym po stronie przedsiębiorców uwikłanych w tzw. karuzele VAT i uznał ich prawo do zapoznania się z wszystkimi dowodami z powiązanych postępowań. Należy bowiem zauważyć, że częstą praktyką organów podatkowych jest wydawanie decyzji w oparciu m.in. o decyzje wydane wobec kontrahentów podatnika i innych uczestników obrotu gospodarczego, z którymi to dowodami podatnik nie ma możliwości zapoznania się. Taka praktyka organów narusza prawo podatnika do obrony, zatem dostrzeżenie tego rodzaju uchybień przez WSA w Warszawie, należy ocenić zdecydowanie korzystnie.

Powyższe koresponduje z wyrokiem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie węgierskiej spółki Glenkore Agriculture Hungary Kft. o sygn. C-189/18, który ma istotne znaczenie dla oceny prawidłowości wydawanych przez organy podatkowe decyzji. Jak bowiem wynika z wyroku TSUE:

– organ podatkowy ma obowiązek zapoznania podatnika z dowodami, także pochodzących
z powiązanych postępowań administracyjnych, na podstawie których organ podatkowy ma zamiar wydać decyzję – w ten sposób podatnik nie zostaje pozbawiony prawa do skutecznego zakwestionowania ustaleń w trakcie toczącego się przeciwko niemu postępowania;

– podatnik w trakcie postępowania może uzyskać dostęp do wszystkich dowodów zebranych w trakcie powiązanych postępowań administracyjnych lub w jakimkolwiek innym postępowaniu, na których to dowodach ma zostać oparta wobec niego decyzja lub które to dowody mogą zostać wykorzystane po wykonaniu prawa do obrony.

Zobacz również: