Możliwość przeniesienia decyzji związanych z przedsiębiorstwem w przypadku zbycia przedsiębiorstwa

Możliwość przeniesienia decyzji związanych z przedsiębiorstwem w przypadku zbycia przedsiębiorstwa

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie część zmian wprowadzonych ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Nowelizacja, oprócz wprowadzenia nowej instytucji tymczasowego przedstawiciela, o której pisaliśmy szerzej na naszej stronie (link poniżej) , wprowadza również możliwość przejęcia przez nabywcę, decyzji związanych z przedsiębiorstwem w przypadku jego zbycia na podstawie umowy, o ile nabywca nabywa je bezpośrednio od:

  • przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG; 
  • przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i jego małżonka; 
  • przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej.

Procedura przeniesienia decyzji została uregulowana analogicznie do tej, która została przewidziana dla kontynuacji decyzji administracyjnych przez zarządcę sukcesyjnego. Nabywca przedsiębiorstwa może złożyć do organu administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, wniosek o przeniesienie na niego tej decyzji w terminie trzech miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa. Organ wówczas przenosi decyzję związaną z przedsiębiorstwem na nabywcę przedsiębiorstwa przez dokonanie zmiany decyzji w zakresie jej adresata w drodze decyzji, o ile:

  • są spełnione warunki do uzyskania tej decyzji, określone w odrębnych przepisach; 
  • nabywca przedsiębiorstwa przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1; 
  • nabywca przedsiębiorstwa oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i zobowiązuje się do wykonania związanych z nią obowiązków; 
  • nabywca przedsiębiorstwa przedłoży pisemną zgodę pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem – w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nabyło kilka osób. 

W przypadku niezłożenia wniosku o przeniesienie decyzji w terminie, decyzja związana z przedsiębiorstwem wygasa.

Zaznaczyć należy, że omawiana regulacja nie będzie mieć jednak zastosowania, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami decyzja jest wydawana wyłącznie wobec osoby fizycznej, a także, gdy prawa i obowiązki wynikające z decyzji przejdą z mocy prawa na nabywcę przedsiębiorstwa.

Nowelizacja poprzez umożliwienie nabywcy przedsiębiorstwa przejęcia decyzji administracyjnych z nim związanych pozwoli na zachowanie przedsiębiorcom płynności wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 [BiP1]https://bieluk.pl/blog/2020/01/02/nowa-instytucja-tymczasowego-przedstawiciela/

 

Zobacz również: