Ceny transferowe – organ podatkowy nie zawsze może określić dochód podatnika w zakresie wysokości oprocentowania umowy pożyczki zawartej z podmiotem powiązanym

Ceny transferowe – organ podatkowy nie zawsze może określić dochód podatnika w zakresie wysokości oprocentowania umowy pożyczki zawartej z podmiotem powiązanym

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku, organ podatkowy nie zawsze będzie uprawniony do szacowania dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania umowy pożyczki zawartej z podmiotem powiązanym. W wyniku wprowadzonych uproszczeń, organ podatkowy będzie musiał od takiego szacowania odstąpić, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek w złotych został określony jako WIBOR 3M, natomiast marża wynosi 2 punkty procentowe i jest marżą maksymalną dla pożyczkobiorcy i minimalną dla pożyczkodawcy (w obwieszczeniu zostały określone również rodzaje bazowych stóp procentowych dla pożyczek w dolarach amerykańskich, euro, frankach szwajcarskich, funtach brytyjskich);
  • nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii;
  • pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;
  • w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty;
  • pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Udzielanie pomiędzy podmiotami powiązanymi pożyczek na opisanych powyżej zasadach nie wyłącza jednak obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji pożyczek (o ile transakcje tego rodzaju będą podlegać u podatnika obowiązkowi dokumentacyjnemu zgodnie z obowiązującymi przepisami). Dokumentacja taka nie będzie musiała jednak zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności, co jest istotnym ułatwieniem.

Zobacz również: