Wadliwe umocowanie organu spółki

Wadliwe umocowanie organu spółki

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza zmianę w zakresie art. 39 Kodeksu cywilnego dotyczącym braku umocowana osoby reprezentującej organ osoby prawnej.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 39 Kodeksu cywilnego jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.

Oznacza to, że ustawodawca dopuszcza wprost potwierdzenie czynności dokonanej przez wadliwie umocowany organ. Dotychczas kto jako organ osoby uprawnionej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany był do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania.

Znowelizowany art. 39 Kodeksu cywilnego wszedł w życie z dniem 1 marca 2019 r. Ma on zastosowanie także do czynności prawnych dokonanych w imieniu osoby prawnej bez umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu przed dniem 1 marca 2019 r., jeżeli nie były one przedmiotem prawomocnie zakończonych przed tą datą postępowań sądowych w sprawach cywilnych.  

Zobacz również: