Podważanie wartości gruntów leśnych nabywanych przez Lasy Państwowe w drodze pierwokupu

18 marca 2019
Podważanie wartości gruntów leśnych nabywanych przez Lasy Państwowe w drodze pierwokupu

Zgodnie z  art. 37g ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) Skarb Państwa, korzystając z przysługującego mu prawa pierwokupu, nabywa nieruchomość, co do zasady, po cenie określonej w umowie sprzedaży pomiędzy właścicielem tej nieruchomości a potencjalnym nabywcą. W przypadku, gdy nadleśniczy (występujący w imieniu Skarbu Państwa) uzna, że cena sprzedaży rażąco odbiega od wartości rynkowej gruntu, może wystąpić do sądu o ustalenie ceny gruntu.

W orzecznictwie sądów powszechnych pojawiło się stanowisko, zgodnie z którym przepis pozwalający nadleśniczym na wystąpienie do sądu o ustalenie ceny tego gruntu, gdy cena określona w umowie sprzedaży, innej umowie przenoszącej własność lub jednostronnej czynności prawnej rażąco odbiega od wartości rynkowej gruntu, w szczególności przekracza jej wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego, jest niezgodny z konstytucją w zakresie przepisów dotyczących ochrony prawa własności oraz swobody kontraktowania.

Zobacz również: