Ceny transferowe – krajowe transakcje z podmiotami powiązanymi nie zawsze z obowiązkiem dokumentacyjnych

Ceny transferowe – krajowe transakcje z podmiotami powiązanymi nie zawsze z obowiązkiem dokumentacyjnych

Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, podatnicy zobowiązani są do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartości netto w roku podatkowym przekroczą określone w ustawie progi, tj.:

  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określone powyżej.

Niemniej jednak w niektórych przypadkach, nawet gdy wartość transakcji kontrolowanych przekroczy określone powyżej progi, obowiązek dokumentacyjny nie powstanie. Sytuacje takie zostały określone w przepisie art. 11n ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i odpowiednio w art. 23z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W szczególności warto zwrócić uwagę na wyłączenie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych wyłącznie z krajowymi podmiotami powiązanymi w roku podatkowym, w którym każdy z podmiotów powiązanych uczestniczących w transakcji spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nie korzysta ze zwolnień podmiotowych wymienionych w art. 6 u.o.d.o.p.;
  2. nie korzysta ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a o.p.d.o.p., tj. zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na ternie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie stosownego zezwolenia, jak również zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu nowych inwestycji;
  3. nie poniósł straty podatkowej.

Istotne jest to, aby warunki do skorzystania ze zwolnienia były spełnione łącznie przez każdy z podmiotów powiązanych uczestniczących w transakcji.

Warunki do skorzystania ze zwolnienia przez podatników będących osobami fizycznymi są analogiczne, jak określone powyżej, przy czym przepisy nie określają warunku braku korzystania ze zwolnień podmiotowych (z uwagi na brak takich zwolnień w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zobacz również: