Kompetencje zarządcy sukcesyjnego oraz zasady dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego

4 kwietnia 2019
Kompetencje zarządcy sukcesyjnego oraz zasady dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej jako: ustawa) umożliwia ustanowienie zarządu sukcesyjnego, czyli formy tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, po jej śmierci.

Zgodnie z art. 18 ustawy zarząd sukcesyjny obejmuje zobowiązanie zarządcy sukcesyjnego do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Do kompetencji zarządcy sukcesyjnego należy m.in.: zaciąganie zobowiązań, regulowanie zobowiązań prywatnoprawnych i publicznoprawnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku oraz występowanie w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i podatkowych.

Zarządca sukcesyjny może samodzielnie dokonywać czynności zwykłego zarządu, np. prowadzić sprawy związane z normalną eksploatacją rzeczy. Natomiast do czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, a w przypadku braku zgody – zezwolenie sądu.

Zarządca sukcesyjny posługuje się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”. Ustawa umożliwia również zachowanie ciągłości rozliczeń podatkowych zmarłego przedsiębiorcy, gdyż przedsiębiorstwo w spadku do czasu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego może posługiwać się numerem NIP przedsiębiorcy.

Zobacz również: