Zmiana ustawy o Prawie własności przemysłowej

Zmiana ustawy o Prawie własności przemysłowej

W dniu 11 marca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Nowe przepisy dostosowują obowiązujące normy do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Ustawa wprowadza m.in. nową definicję znaku towarowego:

  1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.
  2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Oznacza to, że ustawodawca zrezygnował z dotychczasowego obowiązku przedstawienia znaku towarowego w sposób graficzny. Zgodnie z nową definicją za znak towarowy może być uznany również dźwięk.

Kolejna zmian odnosi się do trybu przedłużania prawa ochronnego na znaki towarowe. Dotychczas przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy wymagało złożenia wniosku przez osobę  uprawnioną i wydania decyzji. Obecnie wystarczające jest wniesienie przez uprawnionego bądź osobę ustawowo lub umownie upoważnioną opłaty na kolejny okres ochronny.

Zobacz również: