Artyście biorącemu udział w próbach przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu

Artyście biorącemu udział w próbach przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK 673/17 do wynagrodzenia artystów za udział w próbach należy stosować podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu. Choć wyrok dotyczył muzyków, to na zasadzie analogii 50% koszty uzyskania przychodu znajdą również zastosowanie w odniesieniu do wynagrodzeń z tytułu udziałów w próbach np. aktorów, wokalistów, czy tancerzy.

Należy bowiem wskazać, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami. W przedmiotowej sprawie organy podatkowe kwestionowały możliwość zastosowania ww. regulacji do wynagrodzenia artystów (muzyków) należnego im z tytułu udziału w próbach muzycznych.

Z powyższym poglądem nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny, który przyznał rację skarżącemu. Zdaniem Sądu, kluczowe znaczenie ma tutaj art. 85 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które definiują pojęcie artystycznego wykonania. W ocenie Sądu należałoby przyjąć domniemanie artystycznego wykonania przez zawodowych muzyków. Nie można bowiem uznać, że podczas prób dochodzi jedynie do technicznego odtwarzania utworu, artyści dokonują bowiem artystycznej interpretacji utworu. Jednocześnie jednak Sąd podkreślił, że podwyższonych kosztów nie stosuje się do wynagrodzenia muzyków za pozostawanie w gotowości, gdyż nie jest to wykonaniem artystycznym.

Zobacz również: