Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Zasady i warunki sytuowania reklam a uchwała krajobrazowa

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła do ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym możliwość ustanowienia przez radę gminy tzw. uchwały krajobrazowej.

Zgodnie z art. 37a ustawy rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania
w szczególności tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, a także ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała krajobrazowa określa również warunki i termin dostosowania istniejących już tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Oznacza to, że przyjęte
w uchwale krajobrazowej zasady odnoszą się zarówno do nowych jak i istniejących już obiektów.

Przykładowo 16 stycznia 2020 r. uchwała krajobrazowa została przyjęta przez Radę Miasta
w Warszawie. Przewiduje ona w szczególności wprowadzenie:

  • zakazu przesłaniania nośnikami reklamowymi okien,
  • zakazu umieszczania reklam, które nie są szyldem na elewacjach budynków (wyjątkiem są ślepe, boczne ściany),
  • minimalnej odległości pomiędzy poszczególnymi typami nośników wolnostojących,
  • minimalnej odległości pomiędzy wolnostojącymi nośnikami a innymi elementami zagospodarowania terenu (np. budynkiem).

Podmiot, który umieścił tablice reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodnie z przepisami uchwały podlega karze pieniężnej. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie takiego podmiotu karę pieniężną można wymierzyć odpowiednio właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu.