Zasady i warunki sytuowania reklam a uchwała krajobrazowa

Zasady i warunki sytuowania reklam a uchwała krajobrazowa

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła do ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym możliwość ustanowienia przez radę gminy tzw. uchwały krajobrazowej.

Zgodnie z art. 37a ustawy rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania
w szczególności tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, a także ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała krajobrazowa określa również warunki i termin dostosowania istniejących już tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Oznacza to, że przyjęte
w uchwale krajobrazowej zasady odnoszą się zarówno do nowych jak i istniejących już obiektów.

Przykładowo 16 stycznia 2020 r. uchwała krajobrazowa została przyjęta przez Radę Miasta
w Warszawie. Przewiduje ona w szczególności wprowadzenie:

  • zakazu przesłaniania nośnikami reklamowymi okien,
  • zakazu umieszczania reklam, które nie są szyldem na elewacjach budynków (wyjątkiem są ślepe, boczne ściany),
  • minimalnej odległości pomiędzy poszczególnymi typami nośników wolnostojących,
  • minimalnej odległości pomiędzy wolnostojącymi nośnikami a innymi elementami zagospodarowania terenu (np. budynkiem).

Podmiot, który umieścił tablice reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodnie z przepisami uchwały podlega karze pieniężnej. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie takiego podmiotu karę pieniężną można wymierzyć odpowiednio właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu.

 

Zobacz również: