Prawo opcji zgodnie z nową ustawą Pzp

Prawo opcji zgodnie z nową ustawą Pzp

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych, podobnie jak obecnie obowiązująca ustawa, nie zawiera definicji legalnej prawa opcji. Dotychczas przyjmowało się, że prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego do rozszerzenia zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego. Rozszerzenie może np. dotyczyć ilości lub czasu zamówienia.

W nowej ustawie w dalszym ciągu będzie obowiązywała zasada, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji. Jednak co istotne, ustawodawca rezygnuje z ograniczenia stosowania tej zasady tylko do zamówień na dostawy i usługi.

Ustawodawca wprowadził dodatkową regulację, dotyczącą prawa opcji w art. 441 pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji pod warunkiem, że przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych. Jednocześnie znajdujące się w nich zapisy dotyczące prawa opcji muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 

  • określać rodzaj i maksymalną wartość opcji,
  • określać okoliczności skorzystania z opcji,
  • nie modyfikować ogólnego charakteru umowy.

 

W przypadku dokonania czynności na podstawie postanowień umownych przewidujących opcje z naruszeniem przedstawionych powyżej zasad, czynności te podlegają unieważnieniu.

Zobacz również: