Klauzule abuzywne w nowym Pzp

Klauzule abuzywne w nowym Pzp

W nowej ustawie prawo zamówień publicznych wprowadzano katalog klauzul abuzywnych, które nie mogą znaleźć się w umowach w sprawie zamówień publicznych.

Ustawodawca w art. 433 Pzp wskazuje, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

  • odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia,
  • naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio
    z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem,
  • odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający,
  • możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Jednocześnie w przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości zaproponowanych postanowień umownych możliwe będzie ich zweryfikowanie poprzez złożenie w tym zakresie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Wprowadzony katalog klauzul abuzywnych ma wyeliminować umowy naruszające w sposób rażący interesy wykonawców. Zamierzeniem ustawodawcy jest to, aby zamawiający nie mogli nadmiernie obciążać wykonawców ryzykiem związanym z realizacją zamówienia.

 

Zobacz również: