Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Klauzule abuzywne w nowym Pzp

W nowej ustawie prawo zamówień publicznych wprowadzano katalog klauzul abuzywnych, które nie mogą znaleźć się w umowach w sprawie zamówień publicznych.

Ustawodawca w art. 433 Pzp wskazuje, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

  • odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia,
  • naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio
    z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem,
  • odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający,
  • możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Jednocześnie w przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości zaproponowanych postanowień umownych możliwe będzie ich zweryfikowanie poprzez złożenie w tym zakresie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Wprowadzony katalog klauzul abuzywnych ma wyeliminować umowy naruszające w sposób rażący interesy wykonawców. Zamierzeniem ustawodawcy jest to, aby zamawiający nie mogli nadmiernie obciążać wykonawców ryzykiem związanym z realizacją zamówienia.