Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Różne

Prawo do emerytury pozbawia świadczenia rehabilitacyjnego

Prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, nie ma ubezpieczony mający ustalone prawo do emerytury, nawet w sytuacji zawieszenia wypłaty świadczenia emerytalnego z powodu kontynuowania zatrudnienia.

więcej

Likwidacja Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego oraz utworzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników

Sejm RP w dniu 10.02.2017 r. uchwalił ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolników. Ustawa w dniu 21.03.2017 r. została podpisana przez Prezydenta RP. Zgodnie z brzmieniem przepisów wprowadzających tę ustawę, wchodzi w życie 01.09.2017 r. Ww. akt prawny likwiduje Agencję Rynku Rolnego (ARR) i Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR), a na…

więcej

Likwidacja gimnazjów

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wprowadza daleko idące zmiany w dotychczasowym systemie oświaty. Reforma, którą wprowadza nowa ustawa oświatowa polega m.in. na wydłużeniu edukacji w szkole podstawowej do 8 lat, likwidacji gimnazjów oraz przedłużeniu pozostałych stopni edukacji. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 września 2017 r….

więcej

Przepisy przyznające uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które uzyskały użytkowanie wieczyste w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, są niezgodne z Konstytucją

Dnia 10 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt: K 29/13), w którym uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w zakresie, w jakim przepisy te przyznają…

więcej

Dopiero kilkunastomiesięczny okres oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej (kasacyjnej) powoduje zaistnienie w sprawie przewlekłości postępowania

W postanowieniu z dnia 25 listopada 2014 r. (III SPP 229/14) Sąd Najwyższy wskazał, iż znamiona przewlekłości postępowania przypisuje się z reguły dopiero kilkunastomiesięcznej lub dłuższej bezczynności sądu drugiej instancji w wyznaczeniu terminu rozprawy odwoławczej.

więcej

Wydanie odmiennego wyroku w analogicznej sprawie jako przesłanka wznowienia postępowania

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 16 grudnia 2014 r. (sygn. akt II UZ 57/14) orzekł, że wydanie odmiennego wyroku w analogicznej sprawie nie może stanowić przesłanki wznowienia postępowania. W ocenie sądu, taka okoliczność nie może być uznana za świadczącą o pozbawieniu strony możliwości działania na skutek naruszenia przepisów prawa,…

więcej

Prezydent wniósł projekt ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W dniu 12 grudnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wniósł do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który jest konsekwencją zawetowania przez niego uchwalonej przez Sejm dnia 10 czerwca 2014 ustawy. Projekt nowelizacji ma na celu utrzymanie ochrony najlepszych klas bonitacyjnych gruntów z…

więcej

Konieczność powołania biegłego w zakresie ustalenia czy doszło do naruszenia prawa do rejestracji wzoru przemysłowego

Sąd Najwyższy uznał, że ustalenie w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jakie ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku wywołuje porównanie wzoru zakwestionowanego z wzorem zarejestrowanym, a co za tym idzie, czy doszło do naruszenia prawa z rejestracji wymaga z reguły wiadomości specjalnych.

więcej

Koniec obowiązku metkowania każdej sztuki towaru

25 sierpnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady informowania o cenach towarów i usług. Zastąpiono tym samym ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach i zmniejszono wymogi dotyczące oznaczania produktów.

więcej

Tańsze postępowanie komornicze

26 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zgodnie z którą obniżono opłaty egzekucyjne pobierane w przypadku umorzenia postępowania.

więcej