Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Prezydent wniósł projekt ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W dniu 12 grudnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wniósł do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który jest konsekwencją zawetowania przez niego uchwalonej przez Sejm dnia 10 czerwca 2014 ustawy. Projekt nowelizacji ma na celu utrzymanie ochrony najlepszych klas bonitacyjnych gruntów z jednoczesnym wprowadzeniem w określonych przypadkach zwolnienia z obowiązku każdorazowego uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na odrolnienie, czyli zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III na cele nierolnicze i nieleśne.

Prezydent zawetował uchwaloną przez Sejm ustawę nowelizującą ze względu na fakt, że wprowadzone w niej odrolnienie użytków rolnych klas I-III o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha w każdym przypadku bez zezwolenia ministra rolnictwa, może sprzyjać nieuzasadnionemu wykorzystywaniu gruntów „do celów niezwiązanych z produkcją rolną”.

Projekt przygotowany przez Prezydenta ma wprowadzać określone warunki umożliwiające zwolnienie z uzyskania wymaganej zgody ministra na odrolnienie gruntów klas I-III, co ma chronić grunty rolne i leśne przed niekontrolowaną zmianą ich przeznaczenia. 
Zgodnie z projektem nowelizacji, grunty mogą być odrolnione bez zgody ministra, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 
1) znajdują się na terenie zwartej zabudowy obszarów wiejskich, to znaczy położone są między gruntami zabudowanymi odległymi od siebie nie więcej niż 150 metrów i posiadającymi dostęp do tej samej drogi,
2) najmniejsza odległość od tych gruntów do granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie przekracza 50 metrów,
3) położone są w odległości nie większej, niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
4) ich powierzchnia nie może przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.