Przepisy przyznające uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które uzyskały użytkowanie wieczyste w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, są niezgodne z Konstytucją

Przepisy przyznające uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które uzyskały użytkowanie wieczyste w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, są niezgodne z Konstytucją

Dnia 10 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt: K 29/13), w którym uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w zakresie, w jakim przepisy te przyznają uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym oraz prawnym, którym nie przysługiwało takie prawo przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Orzeczenie zostało opublikowane i weszło w życie dnia 17 marca 2015 r.

Uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności utraciły osoby prawne (z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych) oraz osoby fizyczne, które (co do zasady) uzyskały użytkowanie wieczyste w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wyżej wskazanym zakresie, zostało uznane za niezgodne z konstytucyjnymi zasadami: zaufania do państwa i prawa oraz sprawiedliwości społecznej, a także samodzielności gmin.

Nadal istnieje natomiast możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. Z wnioskiem o przekształcenie nadal mogą występować spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele mieszkań, domów oraz garaży. 

 

Zobacz również: