Koniec obowiązku metkowania każdej sztuki towaru

Koniec obowiązku metkowania każdej sztuki towaru

25 sierpnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady informowania o cenach towarów i usług. Zastąpiono tym samym ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach i zmniejszono wymogi dotyczące oznaczania produktów.

Sklepy nie muszą już „metkować” każdej sztuki towaru z osobna, co niewątpliwie generowało dodatkowe koszty. Nowe regulacje nakazują jedynie, aby w miejscu sprzedaży detalicznej i miejscu świadczenia usług uwidoczniona była cena oraz cena jednostkowa towaru bądź usługi. Przedsiębiorcy powinni czynić to w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W przypadku, gdy przedsiębiorca oznaczy cenę w sposób, który wzbudzi wątpliwości co do jej wysokości, konsument może żądać sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Uchwaloną ustawą podniesiono również maksymalną wysokość kar pieniężnych dla przedsiębiorców niestosujących się do obowiązków informacyjnych dotyczących cen. Za tego typu zaniechania przewidziano karę administracyjną w wysokości do 20.000,00 zł, a w przypadku trzykrotnego naruszenia obowiązków nawet do 40.000,00 zł. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu. 

Zobacz również: