Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Konieczność powołania biegłego w zakresie ustalenia czy doszło do naruszenia prawa do rejestracji wzoru przemysłowego

Sąd Najwyższy uznał, że ustalenie w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jakie ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku wywołuje porównanie wzoru zakwestionowanego z wzorem zarejestrowanym, a co za tym idzie, czy doszło do naruszenia prawa z rejestracji wymaga z reguły wiadomości specjalnych.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej jako PrWłPrzem.) na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji, przez które nabywa się prawo wyłącznego korzystania z tego wzoru w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej, uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu czy też używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany.

Zgodnie zaś z art. 105 ust. 4 PrWłPrzem. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia. Tak ogólnikowo sformułowana treść przepisu może budzić w praktyce wiele wątpliwości. Jakiego użytkownika można nazwać „zorientowanym”, czy też co dokładnie znaczy „odmienne ogólne wrażenie”. Takie generalne klauzule niosą za sobą konieczność ich oceny stosownie do konkretnego stanu faktycznego. W takich sytuacjach to Sąd ma ocenić, czy dany wzór wywołuje odmienne ogólne wrażenie i nie jest objęty prawem z rejestracji, czy też nie wywołuje takiego ogólnego odmiennego wrażenia i jest objęty prawem z rejestracji a w konsekwencji, nikt inny oprócz uprawnionego nie może z niego korzystać.

Mimo, iż ustawodawca pozostawia do kompetencji Sądu dokonanie powyższej oceny, w praktyce Sąd może również mieć duże kłopoty, aby jej dokonać. W takich sytuacjach, niezbędne jest powołanie biegłego, specjalisty w tej dziedzinie, aby ocenił czy konkretny wzór wywołuje odmienne ogólne wrażenie na użytkowniku.

       W wyroku z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt II CSK 302/07 Sąd Najwyższy wskazał, że: „Badanie – na podstawie art. 105 ust 4 w związku z ustępem 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – czy doszło do naruszenia prawa do rejestracji wzoru przemysłowego, wymaga całościowego porównania wzorów z punktu widzenia osoby używającej w sposób stały przedmiotów z danej grupy i zorientowanej w stanie ich wzornictwa wynikającym z zakresu swobody twórczej oraz dokonanie oceny czy ogólne wrażenie, jakie wywołuje na takiej osobie wzór zakwestionowany, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór zarejestrowany. Zorientowanym użytkownikiem w rozumieniu omawianych przepisów nie jest zatem zwykły, przeciętny użytkownik, toteż ustalenie w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jakie ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku wywołuje porównanie wzoru zakwestionowanego z wzorem zarejestrowanym, wymaga z reguły wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c. Nawet jeżeli chodzi o porównanie przedmiotów codziennego użytku, z których każdy korzysta, nie każdy jest zorientowanym użytkownikiem w rozumieniu art. 104 ust. 1 i art. 105 ust. 4 Pr.w.p., nie każdy bowiem, nawet stały użytkownik, ma wystarczające rozeznanie stanu wzornictwa przemysłowego, umożliwiające porównanie wzorów w zakresie niezbędnym dla oceny odmienności lub podobieństwa wzorów z punktu widzenia ochrony praw z rejestracji wzoru.