Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Prawo zamówień publicznych

Nie można wykluczyć wykonawcy z postępowania z uwagi na skazanie za czyn określony w ustawie o rachunkowości

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 stycznia 2019 r. jednoznacznie potwierdziła, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców prawomocnie skazanych za przestępstwa skarbowe określone w Kodeksie karny skarbowym (KIO 30/19). Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano między innymi…

więcej

Weszły w życie przepisy dotyczące możliwości udzielania tzw. zamówień in house

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy umożliwiające zamawiającym udzielanie zamówień z wolnej ręki kontrolowanym przez nich osobom prawnym.

więcej

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – podmiot udostępniający zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia musi brać udział w realizacji zamówienia.

Dnia 28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja prawa zamówień publicznych, którą wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie zamówień publicznych. Jedna ze zmian dotyczy możliwości powoływania się na zdolności innych podmiotów w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

więcej

Jedna z nowych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – karalność prokurenta

W drodze nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych – uchwalonej przez Sejm 13 maja 2016 r. rozszerzono katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelą dodano nieznane wcześniej prawu polskiemu przesłanki wykluczenia

więcej

Zmiany w zakresie możliwości waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy z umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Dnia 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wskazana ustawa wprowadziła zmiany w zakresie możliwości zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcom z…

więcej

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – możliwość powoływania się na zdolności ekonomiczne podmiotu trzeciego wynika już wprost z ustawy

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie dnia 19 października 2014 r., zmianie uległ art. 26 ust. 2b, który przewiduje możliwość polegania przez wykonawców na zasobach podmiotów trzecich.

więcej

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – wprowadzenie odpowiedzialności podmiotu trzeciego

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie dnia 19 października 2014 r., wprowadzono podstawę odpowiedzialności podmiotu trzeciego udostępniającego wykonawcy zasoby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za szkodę zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

więcej

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – zmiana katalogu przesłanek wykluczenia z postępowania

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie dnia 19 października 2014 r., zmianie uległ art. 24, który wskazuje przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

więcej

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – koniec prymatu ceny jako jedynego kryterium oceny ofert

Dnia 19 października 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ustawa wprowadza istotne zmiany w prawie zamówień publicznych dotyczące między innymi kryteriów oceny ofert, jakimi mają kierować się zamawiający.

więcej

Zmiany w prawie zamówień publicznych od dnia 19 października 2014 r.

Dnia 18 września 2014 r. opublikowano ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja wejdzie w życie dnia 19 października 2014 r.

więcej