Nie można wykluczyć wykonawcy z postępowania z uwagi na skazanie za czyn określony w ustawie o rachunkowości

Nie można wykluczyć wykonawcy z postępowania z uwagi na skazanie za czyn określony w ustawie o rachunkowości

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 stycznia 2019 r. jednoznacznie potwierdziła, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców prawomocnie skazanych za przestępstwa skarbowe określone w Kodeksie karny skarbowym (KIO 30/19).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano między innymi za przestępstwo skarbowe. Powyższą przesłankę wykluczenia stosuje się również do wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo skarbowe. Wystąpienie wskazanej przesłanki nakłada na zamawiającego bezwzględny obowiązek wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Powyższy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczył sprawy osoby skazanej za naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości. Zamawiający uznał, że naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości stanowi przestępstwo skarbowe i wykluczył wykonawcę. W przedmiotowym postępowaniu Izba uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia wykonawcy.

Izba uznała, że czynu określonego w ustawie o rachunkowości nie można uznawać za przestępstwo skarbowe. Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że z definicji uregulowanej w art. 53 § 1 i § 2 k.k.s. wynika, iż przestępstwami skarbowymi są wyłącznie czyny zabronione określone w kodeksie karnym skarbowym. Oznacza to, że do przestępstw skarbowych nie mogą być zaliczane czyny zabronione określone w innych aktach prawnych m.in. w ustawie o rachunkowości.

Zobacz również: