Zmiany w zakresie możliwości waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy z umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiany w zakresie możliwości waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy z umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Dnia 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wskazana ustawa wprowadziła zmiany w zakresie możliwości zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcom z tytułu realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto, przed dniem 19 października 2014 r., umowę na okres przekraczający 12 miesięcy, w przypadku zmiany:
1)     stawki podatku od towarów i usług,
2)     wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
3)     zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wskazana ustawa doprecyzowała termin, w którym można wystąpić ze stosownym wnioskiem. Każda ze stron będzie mogła wystąpić z wnioskiem w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Ustawa usankcjonowała więc już wcześniej postulowane uprawnienie do wystąpienia ze stosownym wnioskiem jeszcze przed wejściem w życie odpowiednich zmian przepisów.

Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

W związku ze zmianami w zakresie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2016 r., przewidziano szczególną regulację dotyczącą możliwości zmiany wynagrodzenia. Zgodnie z wskazaną ustawą, w przypadku niezawarcia w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie negocjacji, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umowy o zamówienia publiczne, w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. zmian w zakresie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uprawnia strony do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem nie wcześniejszym niż na dzień 31 grudnia 2015 r.

Ustawa doprecyzowała także co należy rozumieć po pojęciem „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”.

W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego, wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

W przypadku zaś zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod pojęciem „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorącą udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

Zobacz również: