Nowelizacja prawa zamówień publicznych - podmiot udostępniający zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia musi brać udział w realizacji zamówienia.

Nowelizacja prawa zamówień publicznych - podmiot udostępniający zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia musi brać udział w realizacji zamówienia.

Dnia 28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja prawa zamówień publicznych, którą wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie zamówień publicznych. Jedna ze zmian dotyczy możliwości powoływania się na zdolności innych podmiotów w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 22a ust. 4 prawa zamówień publicznych: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”. W związku z tym, obecnie poleganie na wskazanych zdolnościach innych podmiotów jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia. Dotychczas prawo zamówień publicznych nie wymagało, aby podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie brał udział w realizacji zamówienia.

Nowe przepisy w zakresie polegania na zdolnościach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu stosuje się do postępowań wszczętych po dniu 27 lipca 2016 r.

Zobacz również: