Nowelizacja prawa zamówień publicznych - koniec prymatu ceny jako jedynego kryterium oceny ofert

15 października 2014
Nowelizacja prawa zamówień publicznych - koniec prymatu ceny jako jedynego kryterium oceny ofert

Dnia 19 października 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ustawa wprowadza istotne zmiany w prawie zamówień publicznych dotyczące między innymi kryteriów oceny ofert, jakimi mają kierować się zamawiający.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, kryteriami oceny ofert będą cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:

1)     jakość,

2)     funkcjonalność,

3)     parametry techniczne,

4)     aspekty środowiskowe,

5)     aspekty społeczne,

6)     aspekty innowacyjne,

7)     serwis,

8)     termin wykonania zamówienia,

9)     koszty eksploatacji.

 

Zamawiający będą mogli zastosować cenę, jako jedyne kryterium oceny ofert, jedynie w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone parametry jakościowe. Ponadto zamawiający będący jednostkami sektora finansów publicznych oraz innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, mają obowiązek wykazać w załączniku do protokołu postępowania „w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia” (art. 91 ust. 2a p.z.p).

Nowe przepisy mają zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych i konkursów wszczętych po dniu wejścia w życie nowelizacji. 

Zobacz również: