Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – zmiana katalogu przesłanek wykluczenia z postępowania

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie dnia 19 października 2014 r., zmianie uległ art. 24, który wskazuje przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 W wyniku zmiany nie można już wykluczać z postępowania wykonawców:

–     którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

–     z którymi dany zamawiający rozwiązał, wypowiedział albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli powyższe nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

            Ponadto w prawie zamówień publicznych pojawiła się nowa przesłanka powodująca wykluczenie wykonawcy z postępowania. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza jednak wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Jednakże wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2a prawa zamówień publicznych, będzie możliwe jedynie, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji