Jedna z nowych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - karalność prokurenta

Jedna z nowych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - karalność prokurenta

W drodze nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych – uchwalonej przez Sejm 13 maja 2016 r. rozszerzono katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelą dodano nieznane wcześniej prawu polskiemu przesłanki wykluczenia

Nowelizacja, w ślad za uregulowaniami unijnymi, zakłada podział przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przesłanki obligatoryjne i fakultatywne. W poprzednim stanie prawnym istniała tylko jedna, wymieniona w ustawie przesłanka fakultatywna wykluczenia z postępowania – zawinione rażące naruszenie obowiązków zawodowych.

Wobec tego, że w drodze nowelizacji znacznie rozszerzono katalog fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, to do zamawiającego będzie należała decyzja czy pewne zdarzenia, np. ogłoszenie upadłości wykonawcy, uznać za przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Istotnym jest, że w drodze nowelizacji rozszerzono katalog podmiotów, których prawomocne skazanie za przestępstwa wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 13 Prawa zamówień publicznych stanowi obligatoryjną przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W świetle przepisów nowelizacji zamawiający będzie zobowiązany wykluczyć wykonawcę z postępowania również w przypadku prawomocnego skazania prokurenta lub urzędującego członka organu nadzorczego wykonawcy.

Zobacz również: