Zmiany w prawie zamówień publicznych od dnia 19 października 2014 r.

29 września 2014
Zmiany w prawie zamówień publicznych od dnia 19 października 2014 r.

Dnia 18 września 2014 r. opublikowano ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja wejdzie w życie dnia 19 października 2014 r.

Ustawa wprowadza zmiany w prawie zamówień publicznych w szczególności zakresie:

1)     kryteriów oceny ofert, jakimi mają kierować się zamawiający,

2)     powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego,

3)     katalogu przesłanek powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania,

4)     konieczności zatrudniania osób, które będą realizować zamówienie, na umowę o pracę,

5)     ciężaru dowodu w zakresie rażąco niskiej ceny,

6)     obowiązku udowodnienia, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

7)     obligatoryjnych zapisów umów dotyczących zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

Wyżej wskazane zmiany zostaną szczegółowo omówione w kolejnych aktualnościach.

Zobacz również: