Weszły w życie przepisy dotyczące możliwości udzielania tzw. zamówień in house

Weszły w życie przepisy dotyczące możliwości udzielania tzw. zamówień in house

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy umożliwiające zamawiającym udzielanie zamówień z wolnej ręki kontrolowanym przez nich osobom prawnym.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, zamawiający mogą udzielić zamówienia z wolnej ręki osobom prawnym kontrolowanym przez tych zamawiających, bez konieczności przeprowadzania konkurencyjnej procedury udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej lub innemu zamawiającemu, jeżeli spełnione są warunki szczegółowo opisane w prawie zamówień publicznym.
 

Jednym z warunków udzielenia zamówienia osobie prawnej jest sprawowanie przez zamawiającego kontroli nad osobą prawną (samodzielnie lub wspólnie z innym zamawiającym), odpowiadającej kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającej na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Wskazany warunek jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób. Warunkiem udzielenia osobie prawnej zamówienia z wolnej ręki jest również brak bezpośredniego udziału kapitału prywatnego w kontrolowanej osobie prawnej. Ponadto zamówienia in house można udzielić wyłącznie takiej osobie prawnej, której ponad 90% działalności dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego (lub zamawiających bądź osoby prawne kontrolowane przez zamawiającego).
 

Przed udzieleniem zamówienia z wolnej ręki, zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej, informację o zamiarze zawarcia umowy. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia udzielonego nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji. Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia bądź nieudzieleniu zamówienia.

Zobacz również: