Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Prawo gospodarcze

Dane syndyka w CEIDG

Od 1 kwietnia 2017 r. sądy zobowiązane są z urzędu wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacje o syndyku ustanowionym w ramach postępowania upadłościowego oraz o nadzorcy lub zarządcy działającym w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

więcej

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych – zwiększenie transparentności zarządzania spółkami kapitałowym

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotyczące m.in. sprawowania zarządu w spółkach kapitałowych, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

więcej

Zmiany zasad ogłaszania wezwań na akcje spółek giełdowych

Od dnia 17 marca 2017 r. nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 5% lub 10% ogólnej liczby głosów nie będzie wymagało ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji.

więcej

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą m.in. następujące skutki:

więcej

Zmiany w kodeksie spółek handlowych dotyczące wspólników mniejszościowych sp. z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych mające na celu zwiększenie ochrony wspólników mniejszościowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

więcej

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki tylko z zachowaniem dotychczasowych proporcji udziałowych

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki (tj. bez zmiany umowy spółki) nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą zostać objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

więcej

Okres sprawowania funkcji członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej wydłuża się poza kadencję

Dnia 24 listopada 2016 r., Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 72/16), w której rozstrzygnął problematyczną kwestię prawną związaną z ustaleniem momentu wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej.

więcej

Zmiany w zakresie obowiązku posługiwania się rachunkiem płatniczym przez przedsiębiorców

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obniżeniu uległ limit wartości transakcji między przedsiębiorcami, w ramach których płatności muszą być dokonywane lub przyjmowane za pośrednictwem rachunku płatniczego. Obecnie limit ten wynosi 15.000 zł. Ponadto wprowadzono konsekwencje niezastosowania się do obowiązku posługiwania się rachunkiem płatniczym.

więcej

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą odpowiedzialność za nieuregulowane wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego

W dniu 8 października 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podjął Uchwałę (sygn. III CZP 54/15), zgodnie z którą zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, a niewyegzekwowane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co do której oddalono…

więcej

Niedopuszczalne jest ograniczenie prokury do działania wyłącznie z członkiem zarządu

W dniu 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. III CZP 34/14), zgodnie z którą niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

więcej