Okres sprawowania funkcji członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej wydłuża się poza kadencję

Okres sprawowania funkcji członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej wydłuża się poza kadencję

Dnia 24 listopada 2016 r., Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 72/16), w której rozstrzygnął problematyczną kwestię prawną związaną z ustaleniem momentu wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej.

W ocenie Sądu Najwyższego, ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki akcyjnej, w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h., jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale opowiedział się za koncepcją tzw. przedłużania mandatów, polegającą na wydłużeniu okresu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki akcyjnej do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym kończy się kadencja, co prowadzi do faktycznego wydłużenia mandatu. Mandat członka rady nadzorczej spółki akcyjnej nie może być krótszy niż jego kadencja (okres, na jaki został powołany np. 2, 3 lata) i ulega przedłużeniu aż do zwyczajnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy, w którym zakończyła się kadencja.

Zobacz również: