Zmiany zasad ogłaszania wezwań na akcje spółek giełdowych

Zmiany zasad ogłaszania wezwań na akcje spółek giełdowych

Od dnia 17 marca 2017 r. nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 5% lub 10% ogólnej liczby głosów nie będzie wymagało ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji.

Obecnie ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przewiduje cztery przypadki, w których zwiększenie stanu posiadania akcji spółki publicznej wiąże się z obowiązkiem ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej. Dotyczy to następujących sytuacji:

1) nabywania akcji spółki w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%,

2) nabywania akcji spółki w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%,

3) nabywania akcji spółki w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,

4) nabywania akcji spółki w liczbie powodującej przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 452), która wejdzie w życie z dniem 17 marca 2017 r., uchyli obowiązek ogłaszania wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w dwóch pierwszych przypadkach (tj. nabycia akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 5% lub 10% ogólnej liczby głosów).

Ustawa nowelizująca nie przewiduje zmian w zakresie obowiązku ogłaszania wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji związanych z przekroczeniem 33% oraz 66% ogólnej liczby głosów. 

Zobacz również: