Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą m.in. następujące skutki:

1) z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim;

2)  upadły może we własnym zakresie zawierać jedynie drobne umowy życia codziennego (np. zakup żywności);

3) czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są nieważne;

4) syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji;

5) upadły jest zobowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek oraz dokumenty z tym związane, a także udzielać sędziemu komisarzowi i syndykowi wszystkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku;

6) postępowania sądowe, administracyjne lub sądowo administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu;

7) postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości i umorzeniu z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości;

8) majątek upadłego staje się co do zasady masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego, przy czym nie wchodzi do masy upadłości m.in.:
a) mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, m.in. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca, u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
b) wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu – gdy dochodzone są należności inne niż świadczenia alimentacyjne, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

9) zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości, zaś zobowiązania niepieniężne zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił;

10) niektóre czynności prawne upadłego są bezskuteczne wobec masy upadłości, m.in.:
a) rozporządzenie majątkiem dokonane w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli zostało dokonane nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej;
b) zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego dokonane przez upadłego w ciągu sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;

11)  z chwilą ogłoszenia upadłości powstaje między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej, a cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości (współmałżonek będzie uprawniony do dochodzenia należności z tytułu udziału w majątku na takich samych zasadach jak pozostali wierzyciele, tj. zgłaszając swoją wierzytelność do masy upadłości).