Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych – zwiększenie transparentności zarządzania spółkami kapitałowym

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotyczące m.in. sprawowania zarządu w spółkach kapitałowych, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

Ustawa nowelizująca dokonała uzupełnienia treści art. 209 i 377 k.s.h. Zgodnie z ich nowym brzmieniem w przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

 

Dotychczasowa regulacja nakładała na członka zarządu jedynie obowiązek wstrzymania się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i dawała mu możliwość żądania zaznaczenia tego w protokole. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym musi on dodatkowo ujawnić taką sprzeczność.

 

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy zmiana ta ma na celu zwiększenie transparentności zarządzania spółkami kapitałowymi w warunkach wystąpienia konfliktu interesów, a w konsekwencji lepszą ochronę spółki kapitałowej oraz jej wspólników i akcjonariuszy.