Zmiany w Kodeksie spółek handlowych - zwiększenie transparentności zarządzania spółkami kapitałowym

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych - zwiększenie transparentności zarządzania spółkami kapitałowym

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotyczące m.in. sprawowania zarządu w spółkach kapitałowych, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

Ustawa nowelizująca dokonała uzupełnienia treści art. 209 i 377 k.s.h. Zgodnie z ich nowym brzmieniem w przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

 

Dotychczasowa regulacja nakładała na członka zarządu jedynie obowiązek wstrzymania się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i dawała mu możliwość żądania zaznaczenia tego w protokole. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym musi on dodatkowo ujawnić taką sprzeczność.

 

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy zmiana ta ma na celu zwiększenie transparentności zarządzania spółkami kapitałowymi w warunkach wystąpienia konfliktu interesów, a w konsekwencji lepszą ochronę spółki kapitałowej oraz jej wspólników i akcjonariuszy.

 

Zobacz również: