Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą odpowiedzialność za nieuregulowane wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą odpowiedzialność za nieuregulowane wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego

W dniu 8 października 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podjął Uchwałę (sygn. III CZP 54/15), zgodnie z którą zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, a niewyegzekwowane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co do której oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, są objęte przewidzianą w art. 299 § 1 k.s.h. odpowiedzialnością członków zarządu.

Powyższa Uchwała Sądu Najwyższego rozszerzyła zakres odpowiedzialności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za nieuregulowane zobowiązania spółki. W przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z uwagi na brak majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, za nieopłacone przez spółkę wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego – powołanego do zabezpieczenia majątku spółki na wstępnym etapie postępowania upadłościowego – odpowiedzialność ponoszą solidarnie członków zarządu tej spółki. 

Zobacz również: