Zmiany w zakresie obowiązku posługiwania się rachunkiem płatniczym przez przedsiębiorców

Zmiany w zakresie obowiązku posługiwania się rachunkiem płatniczym przez przedsiębiorców

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obniżeniu uległ limit wartości transakcji między przedsiębiorcami, w ramach których płatności muszą być dokonywane lub przyjmowane za pośrednictwem rachunku płatniczego. Obecnie limit ten wynosi 15.000 zł. Ponadto wprowadzono konsekwencje niezastosowania się do obowiązku posługiwania się rachunkiem płatniczym.

O dnia 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy mają obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli:

1)    stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2)    jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Dotychczas limit kwotowy, od którego zachodził obowiązek posługiwania się rachunkiem płatniczym wynosił 15.000 euro.

Nowelizacja przepisów w zakresie podatku dochodowego wprowadziła konsekwencje niezastosowania się do obowiązku posługiwania się rachunkiem płatniczym. Obecnie wyłączona jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, kosztu w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Nowe przepisy nałożyły również obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów – zwiększenia przychodów, w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego – w przypadku transakcji odnoszącej się do kosztu zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów będzie dokonywane w miesiącu dokonania płatności z pominięciem rachunku płatniczego.

Zobacz również: