Dane syndyka w CEIDG

12 maja 2017
Dane syndyka w CEIDG

Od 1 kwietnia 2017 r. sądy zobowiązane są z urzędu wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacje o syndyku ustanowionym w ramach postępowania upadłościowego oraz o nadzorcy lub zarządcy działającym w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Dotychczas obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) nie nakładały na sądy gospodarcze obowiązku ujawniania w CEIDG danych syndyka, nadzorcy lub zarządcy. Sądy zobowiązane były wpisywać do CEIDG wyłącznie informacje o ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o otwarciu i ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
 

Omawiana nowelizacja wprowadzona została ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). Weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2017 r. Ma ona na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 

Zobacz również: