Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Zmiany w kodeksie spółek handlowych dotyczące wspólników mniejszościowych sp. z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych mające na celu zwiększenie ochrony wspólników mniejszościowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po nowelizacji:
 

1) wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Przedmiotowe żądanie należy złożyć na piśmie zarządowi spółki z o.o. najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia wspólników. Zarząd powinien wprowadzić sprawy objęte powyższym żądaniem do porządku obrad tego zgromadzenia i zawiadomić o tym wspólników.
 

2) wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia zarządowi przedmiotowego żądania, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia tego wspólnika lub wspólników, którzy wystąpili z powyższym żądaniem.
 

Umowa spółki z o.o. może zawierać bardziej korzystne postanowienia w tym zakresie,  lecz nie może przewidywać postanowień wyłączających lub ograniczających przyznane ustawą uprawnienia wspólników mniejszościowych spółki z o.o.