Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Prawo pracy

Pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie za mobbing, nawet jeśli nie rozwiązał umowy o pracę

W myśl ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie dnia 7 września 2019 r.,  pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie w dwóch przypadkach: w razie rozwiązania, wskutek mobbingu, umowy o pracę oraz w razie wyrządzenia…

więcej

Zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w zakresie ochrony pracownic tymczasowych będących w ciąży, możliwości wyboru przez pracownika tymczasowego sądu pracy oraz prowadzenia ewidencji pracowników tymczasowych. Nowelizacja wprowadza również zmiany mające na…

więcej

Status pracodawcy po likwidacji gimnazjum

W dniu 14 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Z art. 236, 251, 253 przepisów wprowadzających Prawo oświatowe, wynika, że nauczyciele i pracownicy dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do jednej ze wskazanych w ww. ustawach szkół,…

więcej

Regulamin zakładowy

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w kodeksie pracy dotyczące m.in. regulaminów pracy i wynagradzania, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z nową regulacją, obowiązek tworzenia regulaminów mają tylko pracodawcy zatrudniający co najmniej 50…

więcej

Obowiązek utworzenia służby BHP

Z art. 237(11) Kodeksu Pracy oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wynika że pracodawca zatrudniający co najmniej 101 pracowników musi utworzyć służbę bhp.

więcej

Ochrona przedemerytalna przed wypowiedzeniem po obniżeniu wieku emerytalnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, obniża wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn z dniem 1 października 2017 r., co wpływa na sposób ustalania 4-letniego okresu ochrony przedemerytalnej przed…

więcej

Zmiana art. 97 kodeksu pracy dotyczącego wydawania świadectw pracy.

W związku z wprowadzeniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie uległ art. 97 kodeksu pracy regulujący kwestię wydawania pracownikom świadectw pracy.

więcej

Termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę wydłużony do 21 dni

Od dnia 01.01.2017 r. wydłużeniu do 21 dni uległ termin na wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy o pracę po odmowie przyjęcia do pracy.

więcej

Wynagrodzenie minimalne zleceniobiorców i osób świadczących usługi

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy określające wynagrodzenie minimalne zleceniobiorców oraz osób świadczących usługi na 13 zł za godzinę.

więcej

Podniesienie wynagrodzenia minimalnego do 2.000,00 zł, wysokość wynagrodzenia minimalnego niezależna od długości stażu pracy

Z dniem 1 stycznia 2017 roku podwyższeniu ulega wysokość wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.000,00 zł. Dodatkowo wysokość płacy minimalnej w pierwszym roku pracy pracownika nie może być już obniżona do 80 %.

więcej