Obowiązek utworzenia służby BHP

13 marca 2017
Obowiązek utworzenia służby BHP

Z art. 237(11) Kodeksu Pracy oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wynika że pracodawca zatrudniający co najmniej 101 pracowników musi utworzyć służbę bhp.

Jeśli zakład pracy zatrudnia mniej niż 101 osób, funkcję tę można powierzyć odpowiednio wykwalifikowanemu pracownikowi lub specjaliście spoza zakładu pracy. Wyjątkowo funkcję tę może pełnić też pracodawca, ale dotyczy to tylko pracodawcy zatrudniającego do 10 pracowników lub zatrudniającego do 20 pracowników i zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 

Liczbę osób wykonujących służbę bhp określa pracodawca dostosowując ją do zakresu swoich potrzeb bhp, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pracodawcy zatrudniającego od 100 do 600 pracowników może on powołać jedno- lub wieloosobową służbę albo zatrudnić specjalistę spoza zakładu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. W sytuacji gdy liczba pracowników przekracza 600 osób oraz na każde kolejne 600 zatrudnionych, pracodawca ma obowiązek zatrudnić w pełnym wymiarze co najmniej jednego pracownika służby bhp.
 

Pracownik służby bhp musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, które szczegółowo określa wcześniej wskazane rozporządzenie.

Zobacz również: