Pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie za mobbing, nawet jeśli nie rozwiązał umowy o pracę

23 lipca 2019
Pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie za mobbing, nawet jeśli nie rozwiązał umowy o pracę

W myśl ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie dnia 7 września 2019 r.,  pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie w dwóch przypadkach: w razie rozwiązania, wskutek mobbingu, umowy o pracę oraz w razie wyrządzenia mu, na skutek stosowania mobbingu, szkody, niezależnie od tego, czy stosunek pracy nadal trwa, czy też został on rozwiązany przez pracodawcę.

Wprowadzana zmiana ma zapewnić jednakową ochronę wszystkim pracownikom, wobec których stosowano praktyki mobbingowe. Do tej pory pracownicy, którzy byli ofiarami mobbingu nie mieli możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, w sytuacji, gdy z różnych przyczyn zdecydowali się na pozostanie w stosunku pracy z pracodawcą lub też w przypadku, gdy to pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę.

Tym samym ustawodawca dał pracownikowi możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku, gdy ten poniesie szkodę z powodu stosowania wobec niego praktyk mobbingowych w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez którąkolwiek ze stron, ale także w razie, gdy pracownik w dalszym ciągu pozostaje w stosunku pracy.

Zobacz również: