Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Prawo cywilne

Egzekucja z nieruchomości rolnej

Do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, tj. przed dniem 30 kwietnia 2016 r., nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z…

więcej

Zmiany w postępowaniu uproszczonym

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca przepisów o postępowaniu uproszczonym.

więcej

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 85), w dniu 18 stycznia 2017 r. do części czwartej Kodeksu postępowania cywilnego obejmującej przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego został dodany Tytuł XI regulujący…

więcej

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym – sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej

W dniu 1 marca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzająca możliwość egzekucyjnej sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

więcej

Wyjawienie majątku dłużnika możliwe także przed komornikiem

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja art. 801 kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311).

więcej

Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania cywilnego

Dnia 15 lutego 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 187), która wydłużyła okres na złożenie wniosku w przedmiocie wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania cywilnego.

więcej

Wyrok sądu polubownego nie zawsze będzie mógł być egzekwowany w drodze egzekucji sądowej

Ustawodawca dopuścił możliwość rozwiązywania sporów o prawa majątkowe oraz niemajątkowe w drodze postępowania polubownego przed specjalnie ustanowionym sądem polubownym. Przykładem sądu polubownego jest Piłkarski Sąd Polubowny utworzony przez Polski Związek Piłki Nożnej.

więcej

Od 1 stycznia 2017 r. koniec terminu do wykonania czynności nie może przypaść na sobotę.

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja art. 115 kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255).

więcej

Zmiany dotyczące prokury łącznej

Udzielenie prokury łącznej obejmującej umocowanie do reprezentowania przedsiębiorcy przez prokurenta działającego łącznie z członkiem zarządu (wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji) stało się możliwe.

więcej

Odszkodowanie dla rolników za zniszczenie gruntu przez dziki przed zasiewem

W dniu 19 maja 2015 r. Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie 7 sędziów podjął uchwałę (III CZP 114/14), zgodnie z którą szkodą wyrządzoną przez dziki i inne zwierzęta leśne w uprawie rolnej jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących grunt do zasiewu.

więcej